Tag: Visual Components

Deep Space – Không gian chiều sâu

Space – Không gian là một yếu tố hình ảnh phức tạp. Nó không chỉ định hình màn hình mà chúng ta đang sử dụng mà có bản thân không gian của nó. Chúng ta sẽ khám phá các yếu tố của không gian như độ sâu ( Deep Space ), độ phẳng ( Flat...